zum Adsorberprogramm 

    Produkte - Adsorberprogramm
  DGE - Adsorber für den Umweltschutz
   zur Abluft- und Abwasserreinigung

   Ringsorber :

Ringsorber

Ringsorber        DGE-RGAD

Für den Einsatz von Ringsorbern zur Abluftreinigung bestehen folgende Standardbaugruppen :

Baugruppe

D

D

D

D

D

DN 1

DN 2

L

Abluftmenge

D

D

D

D

m³/h

DGE - RGAD

   150

   450

   500

   150      -         350

DGE - RGAD

   150

   450

1.000

   350      -        700

DGE - RGAD

   250

   600

   500

   250      -         650

DGE - RGAD    250    600 1.000

   500      -      1.300

DGE - RGAD

   400

   750

   500

   350       -         900 

DGE - RGAD

   400

   750

1.000

   700     -      1.800

DGE - RGAD

   400

   750

1.500

1.050     -      2.700

DGE - RGAD    500    900    500

   450     -       1.150

DGE - RGAD    500    900 1.000

   900     -      2.300

DGE - RGAD    500    900 1.500

1.350     -      3.450

DGE - RGAD    750 1.200 1.000

1.300     -      3.400

DGE - RGAD    750 1.200 1.500

1.950     -      5.100

DGE - RGAD    750 1.200 2.000

2.600     -      6.800

DGE - RGAD 1.000 1.500 1.500

2.550     -      6.800

DGE - RGAD 1.000 1.500 2.000

3.400     -      9.100

DGE - RGAD 1.000 1.500 3.000

5.100     -    13.600

DGE - RGAD 1.400 2.000 2.000

4.750     -    12.700

DGE - RGAD 1.400 2.000 3.000 7.150     -    19.050
DGE - RGAD 1.400 2.000 4.000 9.500      -    25.500

zum Adsorberprogramm